• 1
  • 2
Δευτέρα, 17 Σεπτέμβριος 2012 03:00

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.

 

Άρθρο 1
1.1 Ιδρύεται πανελλαδική οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.)» με έδρα την πόλη του Πειραιά. Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. αποτελεί ενιαίο και ενωτικό φορέα των συνταξιοδοτηθέντων στελεχών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας).
1.2 Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. θα δρα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλλά και ανυποχώρητη αποφασιστικότητα, όποτε παραβιάζονται τα Συνταγματικά δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των μελών της και θα λειτουργεί χωρίς έμμεση ή άμεση κρατική, κομματική ή άλλη εξάρτηση.


ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ
Άρθρο 2
2. Πρωταρχικός σκοπός της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ είναι η προστασία και βελτίωση των οικονομικών και των εν γένει κοινωνικών δικαιωμάτων των αποστράτων στελεχών των Ε.Δ.. Στους στόχους της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ περιλαμβάνονται:
α. Η προβολή του πολύπλευρα έμπειρου, εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού των αποστράτων των Ε.Δ., το οποίο δεν μπορεί να μένει ανενεργό , αναξιοποίητο και στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας, , καθόσον συνταξιοδοτείται υποχρεωτικά σε παραγωγική ηλικία (ως επί το πλείστον 50-52 ετών), καθώς και εκείνων που τους παρέχεται νωρίτερα αυτό το δικαίωμα από την πολιτεία σαν αναγνώριση της υψηλής επικινδυνότητας και των ακραίων συνθηκών εργασίας.
β. Η κατοχύρωση, προστασία και βελτίωση των κεκτημένων εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, που παρείχε ο νόμος κατά το χρόνο κατάταξης των μελών της στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Η κατοχύρωση και βελτίωση δικαιωμάτων ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.
δ. Η διεκδίκηση ενεργού συμμετοχής στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και κάθε άλλου οργανισμού-συνεταιρισμού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετέχουν τα μέλη της, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
ε. Η διεκδίκηση ισότιμης πρόσβασης των μελών της σε επαγγέλματα, για τα οποία κατέχουν τη θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική εμπειρία, αλλά υπάρχει απαγορευτικό νομικό καθεστώς.
στ. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.
ζ. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και κοινής δράσης της Ένωσης με τις κάθε φύσεως ενώσεις , εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ.


Άρθρο 3
3. Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. επιδιώκει την πραγματοποίηση του σκοπού και των στόχων της με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως με :
α. Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εμπεριστατωμένη προετοιμασία και τεκμηριωμένη παρουσίαση των εκάστοτε ζητημάτων που θα άπτονται των δικαιωμάτων των μελών της.
β. Την υποβολή εισηγήσεων, υποδείξεων και συστάσεων στις αρμόδιες κρατικές αρχές, υπηρεσίες, κ.λ.π.
γ. Τη χρησιμοποίηση του Τύπου και του Διαδικτύου για ενημέρωση των μελών της και της κοινής γνώμης.
δ. Τη συνεργασία με κατάλληλους ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους (νομικούς, εργατολόγους κ.ά.) για την πλέον αποτελεσματική προπαρασκευή και διεκπεραίωση των νομίμων ενεργειών προς τις διοικητικές και δικαστικές αρχές στην Ελλάδα ή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για κάθε ζήτημα που αφορά στα δικαιώματα των μελών της.
ε. Την έκδοση εντύπου και τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου που θα αποτελούν βήμα ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και σύσφιξης σχέσεων των μελών στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων.
στ. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων (διαλέξεις, σεμινάρια, προβολή ταινιών κ.λ.π.).
ζ. Τη συνεργασία με αντίστοιχες ενώσεις στο εξωτερικό και την ένταξη της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. στα μέλη διεθνών ομοειδών οργανώσεων.


ΜΕΛΗ
Άρθρο 4
4.1 Δικαίωμα μέλους στην ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. έχουν τα συνταξιοδοτηθέντα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας), προέλευσης Α.Σ.Ε.Ι. (Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), Α.Σ.Σ.Υ. (Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών) και αντιστοίχων παλαιοτέρων, Ειδικής Μονιμότητας, Απευθείας Κατατάξεως κ.λ.π., καθώς και τα δικαιούμενα της συντάξεως αυτών πρόσωπα των οικογενειών τους (ορφανικές οικογένειες).
4.2 Η απόκτηση της ιδιότητος του μέλους της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. απαιτεί να συντρέχει στο πρόσωπο του αιτούντος την εγγραφή του σ΄αυτήν, η ικανότητα για δικαιοπραξία.
4.3 Οι υπηρεσίες των μελών προς την ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ παρέχονται χωρίς αμοιβή.


Άρθρο 5
5.1 Τα μέλη γράφονται στα Μητρώα της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ με απλή αίτηση, εφόσον αποδέχονται τις αρχές, το σκοπό και τους στόχους της, κι εφόσον καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή τους. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής, υπο τις προϋποθέσεις ανωτέρω παρ. 4.1 & 4.2 του άρθρου 4 και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
5.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση εγγραφής, μετά από συνεδρίασή του και εντός ενός (1) μηνός το αργότερο απο τη λήψη της, γνωστοποιώντας στον αιτούντα, το λόγο που την προκάλεσε.
5.3 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται, είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή, με τη συμπλήρωση αίτησης που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κατωτέρω Άρθρου 9.1α. Υπόδειγμα αίτησης θα υπάρχει αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Ένωσης www.aneaed.gr. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση που δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία.
5.4 Δικαίωμα ψήφου κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών έχουν τα νέα μέλη, εφόσον έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη διενέργεια της σχετικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 6
6.1 Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:
6.1.1 Με αποχώρηση (παραίτηση ), στην οποία κάθε μέλος είναι ελεύθερο να προβεί οποτεδήποτε, ενημερώνοντας εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο ( το οποίο υποχρεούται να λάβει σχετική απόφαση) και καταβάλλοντας όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Μέλη του Σωματείου που παραιτούνται μπορούν να επανεγγραφούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω Άρθρο 5.
6.1.2 Με διαγραφή, λόγω σοβαρών παραβάσεων του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη διαγραφή αποφασίζει αιτιολογημένα το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση μετά από προηγούμενη κλήση του μέλους που είναι υπό διαγραφή, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω:
α. Διαγράφεται οριστικά και υποχρεωτικά μέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για οριστική αποβολή/αποκλεισμό του, συνερχομένου για τη λήψη αυτής σε ολομέλεια, για τους ακόλουθους λόγους:
(1) Καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για διάπραξη κακουργηματικής πράξης.
(2) Αποδεδειγμένα καταχραστεί χρήματα της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
(3) Στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.
β. Διαγράφεται οριστικά και υποχρεωτικά μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσης για οριστική αποβολή /αποκλεισμό του, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος που:
(1) Αποδεδειγμένα επιχειρεί την κομματική χειραγώγηση της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
(2) Αντιστρατεύεται έμπρακτα τις επιδιώξεις και τους στόχους της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ. και λειτουργεί αντίθετα έργω ή λόγω προς τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ.
(3) Παραβαίνει συνεχόμενα και αποδεδειγμένα το Καταστατικό.
γ. Διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος που αδικαιολόγητα καθυστερεί τις τακτικές ή έκτακτες συνδρομές ενός (1) έτους, και εφόσον αυτές δεν τακτοποιηθούν εντός μηνός από την ημερομηνία κλήσης του για τακτοποίηση. Το διαγραφόμενο, για το λόγο αυτό, μέλος επανεγγράφεται εάν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές.
δ. Η Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει για την αναστολή της ιδιότητος του μέλους της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ, για τις περιπτώσεις ανωτέρω Άρθρου 6.1.2 α. (1),(2), μέχρις εκδόσεως αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
6.2 Κατά της αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, μέσα στην εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία από τότε που του γνωστοποιήθηκε η απόφαση .
6.3 Μέλη που επανεγγράφονται εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7
7. Όλα τα μέλη της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ έχουν δικαίωμα:
α. Να μετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
β. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της ΄Ενωσης εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
γ. Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που κατακτούνται με τη συλλογική δράση.
δ. Να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση υπομνήματα για κάθε θέμα σχετικό με το σκοπό, τους στόχους και την προαγωγή των μέσων και μεθόδων προς εξυπηρέτηση του σκοπού της.


Άρθρο 8
8. Τα μέλη της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ υποχρεούνται:
α. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγμάτωση του σκοπού και των στόχων της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
β. Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις τακτικές και έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις τους. Τα μέλη εξακολουθούν και μετά την αποχώρησή τους από την ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ να ευθύνονται για τις μέχρι τότε οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτήν .
γ. Να δρουν σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ


Άρθρο 9
9.1 Η ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
α. Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, ο Κλάδος προέλευσης, ο αποστρατευτικός βαθμός, η ειδικότητα/όπλο/σώμα προέλευσης, τυχόν μεταπτυχιακά ή πτυχία ανωτέρων/ανωτάτων σχολών, ο χρόνος αποστρατείας, ο τρόπος αποστρατείας, το έτος γέννησης, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός δελτίου ταυτότητος της Κλαδικής ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ Αποστράτων, ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α., ο αριθμός μητρώου του Γ.Λ.Κ., ο αριθμός μητρώου του οικείου Μετοχικού Ταμείου, η διεύθυνση κατοικίας, ο Τ.Κ., ο/οι αριθμός/οί τηλεφώνου/ων, η ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά) και η ημερομηνία εγγραφής τους.
β. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
δ. Βιβλίο εσόδων – εξόδων.
9.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την τήρηση και επιλέον των ανωτέρω βιβλίων, όπως Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων, βιβλίο παγίων, αναλωσίμων υλικών κλπ, αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
ΠΟΡΟΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


Άρθρο 10
10.1 Πόροι της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ είναι:
α. Οι τακτικές συνδρομές των μελών της.
β. Οι έκτακτες εισφορές για αμοιβή επιστημονικών συμβούλων, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν θα ξεπερνάει εντός του ημερολογιακού έτους το 5πλάσιο της ετήσιας συνδρομής.
γ. Οι χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες μελών προς την ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ., οι οποίες γίνονται αποδεκτές με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών κατά πλειοψηφία 2/3.
δ. Τυχόν δωρεές από μη μέλη της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ, που μπορεί να γίνουν αποδεκτές μόνο υπό μορφή κληροδοτήματος και μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση διαφωνίας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών κατά πλειοψηφία 2/3.
10.1.1 Οι αρχικές τακτικές συνδρομές των μελών μέχρι την σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, μετά την καταχώρηση της απόφασης έγκρισης του παρόντος καταστατικού στο οικείο βιβλίο του αρμοδίου δικαστηρίου θα συνίστανται σε:
α. Εφάπαξ εισφορά ιδρυτικών μελών με την εγγραφή 30€.
β. Εφάπαξ εισφορά των λοιπών μελών με την εγγραφή 20€.
γ. Ετήσια συνδρομή 20€.
10.1.2 Τα ανωτέρω ποσά θα επιβεβαιώνονται ή θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και με τον αριθμό των μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
10.2 Οικονομική Διαχείριση
10.2.1 Η διαχείριση των οικονομικών της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
10.2.2 Η διαχείριση των οικονομικών της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ για την πρώτη οικονομική χρήση θα ισχύει και θα αφορά στο χρονικό διάστημα από τη σύσταση της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. μέχρι τις 31/12/2011.
10.2.3 Ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
10.2.4 Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με τη σφραγίδα της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. που υπογράφεται από τον Ταμία.
10.2.5 Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το υπόλοιπο κατατίθεται στον λογαριασμό της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. σε Ταμιευτήριο ή Τράπεζα.
10.2.6 Η ανάληψη χρημάτων από το Ταμιευτήριο ή την Τράπεζα ενεργείται, μέχρι του ποσού των 1000 ΕΥΡΩ από τον Ταμεία ή τον Πρόεδρο και έναν εκ των Προέδρου, Αντιπροέδρων ή Γραμματέα του ΔΣ, ενώ για ποσά μεγαλύτερα των 1000 ΕΥΡΩ από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Ταμία με έγγραφη εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.
10.2.7 Οι πληρωμές της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
10.2.8 Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον διενεργείται από το νομιμοποιούμενο προς τούτο πρόσωπο, στο πλαίσιο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 11
11.1 Τα τακτικά όργανα της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛ.ΕΠ.).
11.2 Τα μεταβατικά όργανα της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ είναι:
α. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης (Π.Γ.Σ.).
β. Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.ΕΠ.).
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Άρθρο 12
12.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. Δι΄ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται:
α. Τακτικά μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και ημέρα Κυριακή.
β. Έκτακτα, για σοβαρά θέματα εάν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
12.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και αποφασίζει για κάθε θέμα της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. που δεν έχει ανατεθεί απ’ το νόμο, ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφάσεις για τη λήψη των οποίων αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, πέραν των αναφερομένων στις λοιπές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, είναι :
α. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου της Συνέλευσης.
β. Η έγκριση ή μη του προϋπολογισμού και του ισολογισμού με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του απολογισμού του και η απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής μετά το πέρας κάθε διαχειριστικής χρήσης.
γ. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
δ. Η παύση, αποβολή/ολική ή μερική, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
ε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές ευρύτερης εκτάσεως, συναφούς σκοπού.
στ. Η τροποποίηση του Καταστατικού της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και η μεταβολή του σκοπού της.
ζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
η. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
θ. Η διάλυση του Σωματείου.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Άρθρο 13
13.1 Η Γενική Συνέλευση Εκλέγει, κάθε τρία(3) χρόνια, τη Διοίκηση της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.
13.2 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται :
α. Από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β. Από το 1/5 των μελών της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ με έγγραφο αίτημα,
γ. Από την Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.
13.2.1 Στις ανωτέρω περιπτώσεις Άρθρου 13.2 β. και 13.2 γ., η αίτηση περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (που φέρει την υπογραφή των αιτούντων) απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή προσκομίζεται ιδιοχείρως και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρεςαπο τη λήψη της.
13.2.2. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης σύγκλησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει το αρμόδιο Δικαστήριο.
13.3 Τα μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με δημοσίευση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της σχετικής πρόσκλησης στο διαδικτυακό χώρο www.aneaed.gr , με τοιχοκόλληση του εγγράφου της πρόσκλησης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης αυτής. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής, σε κάθε μία εκ των ανωτέρω τρόπων πρόσκλησης των μελών , δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα που έχει καθοριστεί ότι θα γίνει η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται και σε χώρους εκτός της έδρας της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
13.4 Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην ημερήσια διάταξη. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το 1/5 εκ του αριθμού των μελών της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να δημοσιεύονται με την πρόσκληση της ανωτέρω παραγράφου 13.3.


ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 14
14.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την συμμετοχή του 1/3 των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των ούτω παρισταμένων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, σ’ αυτήν την περίπτωση συγκαλείται νέα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Η αφετηρία της προθεσμίας αυτής αρχίζει μετά δύο(2) ημέρες απ’ τη συνέλευση που ματαιώθηκε. Στη δεύτερη συνέλευση για επίτευξη της απαρτίας απαιτείται το 1/4 των μελών και σε περίπτωση μή επίτευξης και πάλι απαρτίας μπορεί να συγκληθεί τρίτη και τελευταία, που θα λειτουργήσουν οι ίδιες προηγούμενες χρονικές προϋποθέσεις, οπότε σ’ αυτήν αποφασίζουν κατά πλειοψηφία τα παριστάμενα μέλη.Τα παραπάνω ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις, τροποποίησης του Καταστατικού και διάλυσης της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., όπου ισχύουν τα αναφερόμενα στα παρακάτω Άρθρα 28 και 29.
14.2 Στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή μελών με εξουσιοδότηση.
14.3 Απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνεδρίαση των μελών, όταν η πλειοψηφία των μελών δηλώσουν εγγράφως, ήτοι με αποστολή σχετικής συστημένης επιστολής, αναφορικά με τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
14.4 Οι ψηφοφορίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία, όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις για εκλογή Διοίκησης, Ελεγκτικής Επιτροπής, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση του απολογιστικού έργου της Διοίκησης και προσωπικά ζητήματα των μελών.
14.5 Η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίσει μέλη σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, εκτός Αττικής, με αρμοδιότητα την ενημέρωση των λοιπών μελών στην ενάσκηση των δικαιωμάτων τους ή στην επικοινωνία με τη Διοίκηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή διευκρινίσεων επί διαφόρων ενεργειών ανακοινώσεων και διαδικασιών.


ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 15
15.1 Την έναρξη των συνεδριάσεων των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας αναπτύσσει τους λόγους σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών που έχει υπογραφεί από τον Ταμία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείο της (συνήθως και για οικονομία χρόνου με την πρακτική της ανάτασης των χεριών, αλλιώς διενεργώντας πρόχειρη ψηφοφορία) εκ των παρισταμένων με φυσική παρουσία μελών.
15.2 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά την εκλογή του αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντα του και επιβεβαιώνει την ύπαρξη απαρτίας. Αφού διαπιστώσει την απαρτία, συμπληρώνεται το Προεδρείο με δύο (2) Αντιπροέδρους ανά έναν από τους άλλους δύο Κλάδους, δύο (2) πρακτικογράφους και δύο (2) ψηφοσυλλέκτες, που εκλέγονται κι αυτοί ομοίως από τη Γενική Συνέλευση εκ των παρισταμένων με φυσική παρουσία μελών (συνήθως και για οικονομία χρόνου, με την πρακτική της ανατάσεως των χεριών, αλλιώς διενεργώντας πρόχειρη ψηφοφορία).


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 16
16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι τριετής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με βάση την διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε δεκατρία (13) και εκλέγονται ως εξής:
α. Πέντε (5) μέλη εκλέγονται από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό , Πολεμική Αεροπορία), που έχει σειρά για την Προεδρία. Συγκεκριμένα , ένα (1) μέλος εξ αυτών των πέντε θα είναι το πλειοψηφούν μέλος προέλευσης του Κλάδου που έχει σειρά για την Προεδρία και εν συνεχεία κατά σειρά ψήφων, δύο (2) μέλη προέλευσης Α.Σ.Ε.Ι. και δύο (2) μέλη προέλευσης Α.Σ.Σ.Υ. (και αντιστοίχων παλαιοτέρων), Ειδικής Μονιμότητας, Απευθείας Κατατάξεως κ.λ.π.
β. Από τους άλλους δύο Κλάδους από τέσσερα (4)μέλη από τον καθένα κατά σειρά ψήφων, εκ των οποίων δύο (2) προέλευσης Α.Σ.Ε.Ι. και δύο (2) προέλευσης Α.Σ.Σ.Υ. (και αντιστοίχων παλαιοτέρων), Ειδικής Μονιμότητας, Απευθείας Κατατάξεως κ.λ.π.
16.2 Εάν για οποιοδήποτε λόγο (όπως π.χ λόγω μή εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφιότητας από μέλη κάποιου/ων εκ των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και από κάποια /ες εκ των κατηγοριών προέλευσης) δεν είναι εφικτή η εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων, τότε η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνεται κατά περίπτωση από τους επόμενους πλειονοψηφήσαντες της άλλης κατηγορίας προέλευσης του ιδίου Κλάδου και σε αδυναμία από τον επόμενο κλάδο.
16.3 Σε περίπτωση που παυθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, χρόνος θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι ο υπολειπόμενος του παυθέντος, αλλά ο οριζόμενος στο Καταστατικό.
16.4 Σε περίπτωση αποβολής, αποχώρησης ή θανάτου μέλους/ών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε διορισμό νέου/ων μέλους/ών στη θέση αυτών, κατά σειρά εκ του αντίστοιχου καταλόγου μελών (του ίδιου Κλάδου και κατηγορίας προέλευσης)που ψηφίσθηκαν αλλά δεν είχαν αναδειχθεί ως μέλη αυτού, στις τελευταίες αρχαιρεσίες για την εκλογή αιρετών οργάνων και μέχρι τη λήξη της θητείας αυτών. Ο κατά τα ανωτέρω διορισμός νέων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη τακτική ή τυχόν έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν είναι εφικτός ο ανωτέρω διορισμός μελών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 16.1, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εφαρμόσει τα καθοριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 16.2. Και ο εν λόγω διορισμός νέων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη τακτική ή τυχόν έκτακτη Γενική Συνέλευση.
16.5 Ανά τριετία η προεδρεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανατίθεται στο πλειοψηφούν μέλος ενός εκ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με την ακόλουθη ανά τριετία σειρά: Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία., λαμβανομένου υπόψη ότι θα γίνεται επίσης και εναλλαγή και μεταξύ των δύο κατηγοριών του Κλάδου στον οποίο ανήκει η προεδρεία, αφενός των προέλευσης Α.Σ.Ε.Ι. και αφετέρου των προέλευσης Α.Σ.Σ.Υ.(και αντιστοίχων παλαιοτέρων), Ειδικής Μονιμότητας, Απευθείας Κατατάξεως κ.λ.π., εκτός αν δεν υπάρχει σχετική επιθυμία.


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
Άρθρο 17
17.1 Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες απ’ την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά με την επιμέλεια του πλειψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται το αναδειχθέν κατά τη διαδικασία της ανωτέρω παρ. 16.1 του Άρθρου 16 πλειοψηφούν μέλος του Κλάδου που έχει σειρά για την προεδρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.16.5 του Άρθρου 16 του παρόντος. Στη συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση των Αντιπροέδρων Α’ και Β’ (από τους 2 άλλους Κλάδους και διαφορετικής κατηγορίας προέλευσης από τον Πρόεδρο). Ακολουθεί η ψηφοφορία για την τοποθέτηση των λοιπών εκλεγέντων μελών κατά σειρά, με βάση τον αριθμό των ληφθέντων ψήφων, του Γραμματέα, του Αναπληρωτή Γραμματέα, του Ταμία και του Αναπληρωτή Ταμία. Η ψηφοφορία για τις ανωτέρω θέσεις γίνεται χωριστά για κάθε θέση και αρκεί σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και επιτυχών για το συγκεκριμένο αξίωμα ανακηρύσσεται εκείνος που το όνομά του εξέρχεται πρώτο από την κληρωτίδα. Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και εάν χρειασθεί, επακολουθεί κλήρωση.
17.2 Ο προεδρεύων στην ίδια συνεδρίαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, καλεί και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να παραδώσει, όπως υποχρεούται, στο νέο τα κλειδιά των γραφείων της έδρας της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και των τυχών παραρτημάτων της, τα πάσης φύσεως βιβλία και στοιχεία, τις εκκρεμότητες, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία με πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υπογράφεται και από τα δύο Διοικητικά Συμβούλια ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτά μέλη τους.
17.3 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή του, η δε ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων του με την παραλαβή της Διοίκησης από το προηγούμενο, που υποχρεούται να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του προς διεκπεραίωση των τρεχόντων ζητημάτων του Σωματείου μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο σε εύλογο χρόνο.
17.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για την παύση μερικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις απαιτείται για επίτευξη απαρτίας η παρουσία, τουλάχιστον, του 1/3 των μελών και πλειοψηφία των 3/4 αυτών.


ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 18
18.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, είτε στην έδρα της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, εκτάκτως δε και κατά τον ίδιο τρόπο, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Στις έκτακτες συνεδριάσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
18.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με γνωστοποίηση τουλάχιστον 48 ώρες πριν και με αναφορά του χώρου και χρόνου. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση ( παρά μόνο για όσο χρόνο απαιτηθεί προς παροχή διευκρινίσεων ) και στην ψηφοφορία.


ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 19
19.1 Για επίτευξη απαρτίας στο Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται η παρουσία επτά (7) μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια προϋπόθεση απαρτίας σε δύο (2) ημέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του ή δύο (2)μέλη του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστικές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στην περίπτωση αυτή δικαίωμα λόγου μπορούν να έχουν οι τυχόν παριστάμενοι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποβάλλει αυτούς που ενοχλούν.
19.2 Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από τα προσωπικά θέματα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μυστική ψηφοφορία.
19.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλλει αίτηση παραίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αν την κάνει δεκτή υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου Κλάδου και της αντίστοιχης προέλευσής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, διαφορετικά ή προκηρύσσεται αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση ή δικαιολογείται η συμπλήρωση με διορισμό απ’ το αρμόδιο δικαστήριο.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 20
20.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. εκπροσωπεί, διοικεί αυτή και διαχειρίζεται την περιουσία της, διενεργεί τις πράξεις για τις οποίες καθίσταται αρμόδιο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού . Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του εξουσιοδοτεί μέλη του, λοιπά μέλη της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ή και τρίτους για την εκπροσώπηση της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ενώπιον τρίτων, κρατικών Αρχών και των αρμοδίων δικαστηρίων, για τη δέσμευση της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. με την υπογραφή τους κάτωθι της επωνυμίας της και τη διενέργεια πράξεων αναγκαίων για την λειτουργία της και προς εξυπηρέτηση και προαγωγή του σκοπού της με οικονομικό ή μη αντικείμενο. Συντάσσει κάθε έτος τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό που θέτει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
20.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ίδρυση γραφείων και εκτός της έδρας του Σωματείου, διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο, διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους, μεριμνά για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, για τη σύσταση επιτροπών εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της εργασίας αυτών.
20.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται απέναντι στη Γενική Συνέλευση για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεών της.
20.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο σε εύλογο χρόνο πριν την λήξη της θητείας του αναλαμβάνει την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής..
20.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση σε συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία, πέραν της λήψης άλλων αποφάσεων, θα διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής είτε λόγω λήξεως της θητείας τους είτε λόγω παύσεως αυτού. Με τη Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Γενική Συνέλευση των μελών, θα καλούνται τα μέλη να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για υποψηφιότητά τους ως μέλη των προς εκλογή Οργάνων της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζεται τουλάχιστον σε τριάντα (30) ημέρες πριν την οριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
20.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τα ψηφοδέλτια και τους εκλογικούς καταλόγους με βάση τις δηλώσεις των μελών που υπέβαλαν υποψηφιότητα και συγκεντρώνει γενικά το απαιτούμενο εκλογικό υλικό το οποίο θα παραδώσει ο Πρόεδρος και Γραμματέας του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών στην Εφορευτική Επιτροπή .
20.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον ορισμό Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων είτε με επιλογή ενός εκ των εκλεγέντων μελών του ΔΣ είτε με επιλογή άλλου προσώπου από τα ενεργά μέλη της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων επιλεγεί μεταξύ των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει δικαίωμα να καταλάβει άλλο αξίωμα. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων επιλεγεί από τα ενεργά μέλη της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 21
21.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β. Διευθύνει τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μελών της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
γ. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. Φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών και για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ και συντονίζει τη δράση της.
δ. Εκπροσωπεί την ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών και των αρμοδίων δικαστηρίων, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
ε. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. Διεξάγει με το Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το νομικό πρόσωπο της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ή με τα μέλη της, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και της σχετικής νομοθεσίας.
ζ. Παρακολουθεί και ελέγχει μέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής τα οικονομικά του Σωματείου.
η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τα γραμμάτια είσπραξης.
θ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
ι. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
ια. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους.
21.2 Τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, αναπληρώνουν σ’ όλα του τα καθήκοντα ο εκάστοτε διαθέσιμος Αντιπρόεδρος κατά σειρά και σε περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, λόγω ασθένειας, θανάτου παραίτησης ή αποβολής, ο Γραμματέας.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 22
22.1 Ο Γραμματέας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
β. Τηρεί το Μητρώο των μελών της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ .
γ. Ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τα προς συζήτηση θέματα της Ημερήσιας Διάταξης,
δ. Τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρέπει να υπογράφονται, αντίστοιχα, από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Φυλάσσει τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων.
ε. Τηρεί το Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων και το Αρχείο αυτών.
στ. Φροντίζει για την αλληλογραφία της Ένωσης υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο. Συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Προεδρεύοντα που απευθύνονται προς τα μέλη ή τρίτους.
ζ. Τηρεί την σφραγίδα της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και σφραγίζει τα έγγραφα.
η. Συνεργάζεται με τα όργανα της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
θ. Έχει την ευθύνη τήρησης και φύλαξης των βιβλίων της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ, πλην του Ταμείου, των διπλοτύπων πληρωμής και είσπραξης και των λοιπών λογιστικών βιβλίων που τηρούνται και φυλάσσονται από τον Ταμία .
22.2 Τις ίδιες ως άνω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις έχει και ο Αναπληρωτής Γραμματέας σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας, φόρτου εργασίας ή θανάτου του Γραμματέα.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 23
23.1 Ο Ταμίας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Την ευθύνη του Ταμείου της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
β. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει διπλοτύπων πληρωμής και είσπραξης που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο, τα οποία φυλάσσει και τηρεί σε πλήρη τάξη.
γ. Δικαιούται να έχει στα χέρια του ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες που να μην υπερβαίνει τα #200# Є, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το δε υπόλοιπο ποσό υποχρεούται να το καταθέσει σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο σε λογαριασμό της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
ε. Τηρεί και φυλάσσει τα Λογιστικά Βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο νόμος .
στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ζ. Συντάσσει κάθε χρόνο ισολογισμό
23.2 Τις ίδιες ως άνω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις έχει και ο Αναπληρωτής Ταμίας σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας, φόρτου εργασίας ή θανάτου του Ταμία.


ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 24
24.1 Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή (το πρώτο μέλη σε ψήφους από κάθε Κλάδο προέλευσης).
24.2 Η Ελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί και σχετικό βιβλίο πρακτικών επί συγκεκριμένων θεμάτων που επιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της.
24.3 Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει αν η διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα, τα βιβλία της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και την ταμειακή διαχείριση. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
24. Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά τον έλεγχο και την εποπτεία που διεξάγει, πρέπει να αποφεύγει να εμποδίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του.
24.5 Η διάρκεια της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ίση και ταυτόχρονη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 25
25.1 Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από έξι (6) τακτικά μέλη και ισάριθμα ως αναπληρωματικά. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη προέρχονται ανά τέσσερα(4) από τους τρεις Κλάδους και ανά δύο(2) προέλευσης Α.Σ.Ε.Ι. , Α.Σ.Σ.Υ. (και αντιστοίχων παλαιοτέρων), Ειδικής Μονιμότητας, Απευθείας Κατατάξεως κ.λ.π. . Η εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής, θα γίνεται από την Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των Οργάνων της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., εκ των παρισταμένων με φυσική παρουσία κατά την ημέρα των εκλογών.
25.2 Για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλονται προτάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν σε μέλη που δεν συμμετέχουν ούτε έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για τα άλλα όργανα της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ. Οι προτεινόμενοι πρέπει να δηλώνουν εγγράφως ότι αποδέχονται την υποψηφιότητά τους.
25.3 Τα ονόματα των υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή αναγράφονται σε αναρτημένο πίνακα με αλφαβητική σειρά και με αύξοντα αριθμό. Τα παριστάμενα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ψηφίζουν με ψηφοδέλτιο που είναι εκ των προτέρων τυπωμένο με αύξοντες αριθμούς 1, 2, 3…. Κάθε μέλος μπορεί να βάλει το πολύ δύο (2) σταυρούς δίπλα στους αριθμούς που αντιστοιχούν στους υποψηφίους της προτίμησής του, σύμφωνα με τον πίνακα.
25.4 Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αμέσως μετά την εκλογή τους αυθημερόν, συγκροτούνται σε σώμα με την εκλογή ενός Προέδρου και δύο Αντιπροέδρων από τους τρεις Κλάδους και ενός Γραμματέα.
25.5 Στην εκάστοτε Εφορευτική Επιτροπή ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να παραδίδει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και να της προσφέρει κάθε απαραίτητη υλική βοήθεια ή στοιχείο κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών.
25.6 Η Εφορευτική Επιτροπή:
α. Ελέγχει και ενδεχομένως διορθώνει την κατάσταση των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
β. Δέχεται τις υποψηφιότητες.
γ. Φροντίζει για τον εφοδιασμό των μελών με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων.
δ. Εποπτεύει κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών για την ομαλή διεξαγωγή τους σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
ε. Δίνει λύση σε κάθε πρόβλημα, που δημιουργείται στη διάρκεια των αρχαιρεσιών.


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 26
26.1 Οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε τρία χρόνια με άμεση ψηφοφορία, εκτός εάν λόγω παραίτησης ή παύσης του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτηθεί η εκλογή νέου σε συντομότερο χρόνο. Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί η κατά τα ανωτέρω προθεσμία το αργότερο μέχρι ένα (1) μήνα από την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
26.2 Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μελών για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
26.3 Με βάση τις δηλώσεις υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή των υποψηφιοτήτων και εκτυπώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται κάτω από τις επικεφαλίδες του κάθε οργάνου της Διοίκησης (Δ.Σ., ΕΛ.ΕΠ.) τα ονόματα των αντιστοίχων υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά (επώνυμο-όνομα–όνομαπατέρα-Κλάδος κατηγορία προέλευσης). Το ψηφοδέλτιο αυτό αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
26.4 Η ψηφοφορία αρχίζει στις 10 το πρωί (10.00΄) και τελειώνει στις 4 το απόγευμα (16.00΄), μπορεί δε να παραταθεί μέχρι δύο (2) ώρες εάν υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν.
26.5 Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν μέχρι επτά (7) υποψηφίους για το Δ.Σ., τρεις (3) για την ΕΛ.ΕΠ. Η επιλογή γίνεται ανεξάρτητα από τον Κλάδο από τον οποίο προέρχεται ο εκλογέας.
26.6 Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, όλα του ίδιου χρώματος και των ίδιων διαστάσεων και τυπώνονται με δαπάνες και με μέριμνα του ΔΣ, όπως και οι φάκελοι.
26.7 Κάθε εκλογέας που ψηφίζει με την κλασσική μέθοδο της κάλπης στην περιοχή Αθηνών, παίρνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και το φάκελο και αποσύρεται σε ξεχωριστό χώρο, όπου κλείνει μυστικά το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, αφού προηγουμένως σημειώσει σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα (ή ονόματα) του υποψηφίου (ή υποψηφίων) που αυτός κρίνει, έχει δε το δικαίωμα να εκφράσει την προτίμηση του για μέχρι και επτά (7) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και για μέχρι και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.
26.8 Στα μέλη που κατοικούν εκτός Νομού Αττικής και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ψηφίσουν με αποστολή του ανωτέρω φακέλου μέσω ταχυδρομείου, το ψηφοδέλτιο μαζί με ομοιόμορφους και αδιαφανείς φακέλους που φέρουν τη σφραγίδα της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ και εντός των οποίων πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο αυτό, αποστέλλεται σε αυτά δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών. Κάθε ένα από τα μέλη αυτά, αφού προηγουμένως σημειώσει σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα (ή ονόματα) του υποψηφίου (ή υποψηφίων) που αυτός κρίνει (για μέχρι και επτά (7) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και για μέχρι και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή ), εσωκλείει το ψηφοδέλτιο στον ειδικό έντυπο φάκελο, στη συνέχεια εσωκλείει αυτόν σε άλλο (κοινό) φάκελο και τον ταχυδρομεί , ως συστημένη επιστολή, στην Εφορευτική Επιτροπή της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ στην έδρα της. Ο φάκελος με το ψηφοδέλτιο άμα τη αφίξει του πρωτοκολλείται στο βιβλίο εισερχομένων της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ και παραδίδονται αμέσως από το Γραμματέα στην Εφορευτική Επιτροπή. Η επιστολή για να είναι έγκυρη, θα πρέπει να έχει παραληφθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας.
26.9 Το ψηφοδέλτιο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. για τα μέλη που θα ασκήσουν το δικαίωμα τους ηλεκτρονικά. Για την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των μελών της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ, και κυρίως αυτών που διαμένουν στην επαρχία, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ, εφόσον επιθυμούν αυτό τον τρόπο συμμετοχής στην διενεργούμενη ψηφοφορία δύνανται να κάνουν χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας που θα είναι εφοδιασμένα όλα τα μέλη . Τα μέλη και σε αυτή την περίπτωση, στο ήδη αναρτηθέν ψηφοδέλτιο αφού σημειώσουν σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα (ή ονόματα) του υποψηφίου (ή υποψηφίων) που αυτά κρίνουν (για μέχρι και επτά (7) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και για μέχρι και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή ), αποστέλλουν το ψηφοδέλτιο ηλεκτρονικά. Το αδιάβλητο της διαδικασίας θα εξασφαλίζεται από τη χρήση του ειδικού κωδικού αριθμού του κάθε μέλους. Σε πόλεις με σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων θα ορίζεται εκπρόσωπος/οι της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον οποίο/ους θα μπορούν να έρθουν σε επαφή τα μέλη που το επιθυμούν και να ψηφίσουν μέσω του διαδικτύου. Ενημέρωση για τον καθορισμό των εκπροσώπων θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όποιου άλλου μέσου διαθέτει η ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ, ώστε να ενημερωθούν όλα τα μέλη.
26.10 Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας της ψηφοφορίας των μελών που ψήφισαν αυτοπροσώπως:
α. Αποσφραγίζει τους φακέλους που λήφθηκαν μέσω ταχυδρομείου(σημειώνοντας ταυτόχρονα τα ονόματα των αποστολέων στον εκλογικό κατάλογο),ρίχνει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια στην κάλπη (ή κάλπες) ψηφοφορίας και προβαίνει στην ανάμιξη όλων των φακέλων.
β. Προβαίνει στην αποσφράγιση τους και στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης του ενιαίου ψηφοδελτίου.
γ. Στη συνέχεια καταμετρά τους σταυρούς προτίμησης όσων ψήφισαν μέσω της ιστοσελίδας της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ (σημειώνοντας ταυτόχρονα τα ονόματα τους στον εκλογικό κατάλογο).
δ. Εάν βρεθούν διπλοψηφίσαντες ή μη έχοντες δικαίωμα ψήφου, η ψήφος τους ακυρώνεται και παραπέμπονται στο Δ.Σ. για διαγραφή. Επίσης δεν υπολογίζονται όσοι φάκελοι μέσω κοινού ταχυδρομείου δεν παρελήφθησαν από την Εφορευτική Επιτροπή πριν από το άνοιγμα της κάλπης και την έναρξη της διαλογής.
26.11 Μετά τη διαλογή επακολουθεί γραπτή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης , στην οποία αναγράφονται με τη σειρά ψήφων τα ονόματα των υποψηφίων και ο αριθμός των ψήφων (σταυρών) που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για τη σειρά των υποψηφίων.


ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27
27. Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. έχει σφραγίδα κυκλική, όπου στην περιφέρεια αναγράφεται η επωνυμία της και στο κέντρο η σύντμηση ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και το έτος ιδρύσεως 2010.


Άρθρο 28
28.1 Η ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ διαλύεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία. Για να είναι έγκυρη η απόφαση αυτή απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών, και πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων και νομίμως εκπροσωπουμένων. Η ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ διαλύεται στην περίπτωση που τα μέλη της μείνουν λιγότερα από δέκα (10). Σε περίπτωση διάλυσης της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ η περιουσία της θα περιέρχεται στο φορέα που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.
28.2 Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί η ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία.


Άρθρο 29
29.1 Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει σε Γενική Συνέλευση, που για να είναι έγκυρη απαιτείται απαρτία των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών, και πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων και νομίμως εκπροσωπουμένων.
29.2 Η τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από την καταχώρηση αυτής στα βιβλία δημοσίευσης Σωματείων του αρμοδίου Πρωτοδικείου.


Άρθρο 30
30. Κάθε ζήτημα που αφορά την ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ και δεν ρυθμίζεται απ’ το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του και σύμφωνα με το νόμο.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 31
31.1 Ορίζεται δεκατριαμελής (13μελής) προσωρινή Διοικητική Επιτροπή εκ των Ιδρυτικών Μελών, η οποία και θα μεριμνήσει για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης του Πρωτοδικείου και την εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση αυτή σύγκληση της πρώτης Γ.Σ., προκειμένου να αναδειχθούν τα όργανα διοίκησης της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το Καταστατικό. Η προσωρινή Διοικητική Επιτροπή συγκαλείται προς λήψη αποφάσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
31.2 Η προσωρινή Διοικητική Επιτροπή της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. θα απαρτίζεται από τους:
α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ως Πρόεδρο
β. ΜΑΔΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ως Γενικό Γραμματέα
γ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ως Α΄ Αντιπρόεδρο
δ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ, ως Β΄ Αντιπρόεδρο
ε. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, ως Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα
στ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, ως Ταμία
ζ. ΣΥΝΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ως Αναπληρωτή Ταμία
και τους ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΡΕΠΠΑ ΜΙΧΑΗΛ, ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΤΡΕΣΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ως μέλη.
31.3 Η προσωρινή Διοικητική Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο Αθηνών Α.Μ.Δ.Σ.Α. 29250 κ. Πανίκο Φακοντή του Νικολάου, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αναγνώριση, σύμφωνα με το νόμο, της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και την εγγραφή της στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του ως άνω Πρωτοδικείου.


Άρθρο 32
32. Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα δύο (32) Άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών και θα ισχύσει από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται σ’ αυτό το Καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του νόμου και του σκοπού της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.
Καλλιθέα 22/6/2010
 

Διαβάστηκε 6129 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ »